درب پریسما ایتالیا کابین روکش استیل تلسکوپی ارتفاع 200cm عرض 90cm

"درب کابین پریسما تلسکوپی دو لته روکش استیل خشدار نقره ای عرض بازشو 90cm ارتفاع بازشو 200cm"

قیمت: 4/310/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"