درب پریسما ایتالیا طبقه تمام استیل تلسکوپی ارتفاع 215cm عرض 100cm

"درب طبقه پریسما تلسکوپی دو لته کاملا استیل تولید شده از استیل 304 (نگیر) ضخامت استیل 1/5 میلیمتر عرض بازشو 100cm "درب طبقه پریسما تلسکوپی دو لته کاملا استیل تولید شده از استیل 304 (نگیر) ضخامت استیل 1/5 میلیمتر عرض بازشو 100cm ارتفاع بازشو 215cm"

قیمت: 3/530/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"