ریل راهنما سوپر ساورا چین T90 (یکبار ماشینکاری-T16)

90*75*16 mmابعاد ریل نوع کشش : گرم – یکبار ماشینکاری شده 5 m : طول هر شاخه 67.7 Kg : وزن هر شاخه

قیمت: 315/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"