موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T2 6.3Kw , 20.7A , 1m/s

"موتور گیرلس ساسی-G300T2 سیستم تعلیق 2:1 6.3Kw , 20.7A , 1m/s قطر فلکه 320 6شیار - بکسل 8 استاتیک لود 2500 کیلوگرم"

قیمت:

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"