موتور گیرلس ویتور آلمان WSG-S1.3 4.6Kw , 11.4A , 1.6m/s

"موتور گیرلس ویتور-WSG-S1.3 سیستم تعلیق 2:1 4.6Kw , 11.4A , 1.6m/s قطر فلکه 320 8شیار - بکسل 8 استاتیک لود 2000 کیلوگرم"

قیمت:

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"