گاورنر متروپلاست ترکیه 1m/s - MRL دو جهته(کنار ریل)

"گاورنر متروپلاست ترکیه مدل MRL دو جهته - 1m/s نصب کنار ریل - بدون ریموت"

قیمت: 810/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"