تراول کابل دت وایلر چک 24رشته

"تراول کابل دت وایلر چک مدل 6777-F 0.75*24 تمام مس طول تعلیق آزاد: 45m طول مسیر: 80m حرارت عملیاتی: 15- تا 70+ درجه سانتیگراد غلاف خارجی : PVC نوع عایق: PVC"

قیمت: 11/200

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"