بافر هیدرولیک اچ ال ایتالیا 1.6m/s - ظرفیت 3500کیلوگرم

"بافر هیدرولیک اچ ال ایتالیا مدل OB16 1.6m/s - ظرفیت 3500کیلوگرم طول باز: 65cm طول بسته: 40cm"

قیمت: 970/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"