بافر هیدرولیک اولئو چین 1.6m/s - ظرفیت 3250کیلوگرم

"بافر هیدرولیک اولئو چین مدل LSB16 1.6m/s - ظرفیت 3250کیلوگرم طول باز: 48cm طول بسته: 17cm"

قیمت:

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"