بافر هیدرولیک متروپلاست ترکیه 2.5m/s - ظرفیت 2500کیلوگرم

"بافر هیدرولیک متروپلاست ترکیه مدل HT25 2.5m/s - ظرفیت 2500کیلوگرم طول باز: 115cm طول بسته: 75cm"

قیمت: 1/500/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"