موتور گیربکس ساسی TORO 3VF,14.7Kw,1.6m/s

"موتور گیربکس ساسی-TORO 3Vf , 14.7 kw , 1.6m/s قطر فلکه 56۰ ۵شیار - بکسل ۱2"

قیمت:

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"