درب سلکوم ترکیه کابین روکش استیل فابریک تلسکوپی ارتفاع 200cm عرض 100cm

"درب کابین سلکوم تلسکوپی دو لته روکش فابریک استیل خشدار نقره ای عرض بازشو 100cm ارتفاع بازشو 200cm"

قیمت:

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"