درب سلکوم ترکیه طبقه روکش استیل فابریک سانترال ارتفاع 210cm عرض 120cm

"درب طبقه سلکوم سانترال دو لته روکش فابریک استیل خشدار نقره ای عرض بازشو 120cm ارتفاع بازشو 210cm"

قیمت: موجود نیست

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"