درب سلکوم ترکیه طبقه روکش استیل فابریک تلسکوپی ارتفاع 210cm عرض 110cm

"درب طبقه سلکوم تلسکوپی دو لته روکش فابریک استیل خشدار نقره ای عرض بازشو 110cm ارتفاع بازشو 210cm"

قیمت: موجود نیست

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"