زندگی یعنی چه؟


زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند زندگی درک همین اکنون است زندگی ترجمه روشن خاک است در آیینه عشق...