جانم ... چه خدایی دارم


باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم آرزوهایم را ... بدهم تا برساند به خدا