510/000 تومان
بافر هیدرولیک متروپلاست ترکیه 1.6m/s - ظرفیت 1750کیلوگرم
1/180/000 تومان
بافر هیدرولیک متروپلاست ترکیه 2m/s - ظرفیت 2800کیلوگرم
1/500/000 تومان
بافر هیدرولیک متروپلاست ترکیه 2.5m/s - ظرفیت 2500کیلوگرم