تومان
بافر هیدرولیک ویتور آلمان 1.6m/s - ظرفیت 3000کیلوگرم