8/340/000 تومان
موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s