تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T1 5Kw , 15.3A , 1m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T1 8Kw , 25.9A , 1.6m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T2 6.3Kw , 20.7A , 1m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T2 11Kw , 41.7A , 1.6m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T0 4Kw ,15A , 1m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G300T0 5/4Kw , 14/1A , 1.6m/s
تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G400T1 7.4Kw , 20.8A , 1m/s
19/360/000 تومان
موتور گیرلس ساسی ایتالیا G400T1 12.5Kw , 32.6A , 1.6m/s
15/270/000 تومان
موتور گیرلس ویتور آلمان WSG-S1.3 2.9Kw , 9.4A , 1m/s
8/340/000 تومان
موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s