درب طبقه رنگ(سلکوم)
    درب طبقه روکش استیل فابریک
    درب کابین روکش رنگ
    درب کابین روکش استیل فابریک